Menüü

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED

Klubi Tartu Maraton MTÜ (edaspidi KTM) on võtnud endale eesmärgiks olla oma klientide isikuandmete töötlemisel ja kaitsmisel usaldusväärseks partneriks, lähtudes seadusest ja kliendi õigustest. Isikuandmete töötlemise põhimõtetes kirjeldatakse kliendi isikuandmete kogumist, kasutamist, edastamist, avaldamist ja talletamist.

 

 1. MÕISTED
  1.1. Vastutav töötleja. Füüsiline või juriidiline isik, kes üksi või koos teistega määrab kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid.
  1.2. Volitatud töötleja. Füüsiline või juriidiline isik, kes töötleb isikuandmeid KTM nimel (ajavõtuteenuse pakkuja, andmesüsteemide haldajad ja arendajad).
  1.3. Isikuandmed. Igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta.
  1.4. Isikuandmete töötlemine. Igasugune isikuandmetega tehtav toiming (isikuandmete kogumine, salvestamine, säilitamine, muutmine, juurdepääsu võimaldamine, päringute tegemine, kasutamine, edastamine ja hävitamine).
  1.5. Klient. Iga füüsiline või juriidiline isik, kes kasutab või on avaldanud soovi kasutada KTM teenuseid.
  1.6. Teenused. KTM korraldatud spordiüritused ja nendega seotud tegevused.
  1.7. Veebileht. www.tartumaraton.ee on KTM veebileht.
   
 2. ÜLDSÄTTED
  2.1. Isikuandmete vastutav töötleja on Klubi Tartu Maraton, registrikood 80037038, aadress Laulupeo pst 25, 51007 Tartu, tel +372 7421644, e-post tartumaraton@tartumaraton.ee.
  2.2. Isikuandmete töötlemise põhimõtted on mõeldud klientide turvalisuse ja isikuandmete kaitse tagamiseks, et kaitsta neid ebaseadusliku isikuandmete kasutamise eest.
  2.3. Isikuandmete töötlemisel lähtub KTM seadusest ja andmeid kogutakse ulatuses, mis on vajalik klientide kvaliteetseks ja parimaks teenindamiseks KTM korraldatavatel üritustel.
  2.4. Registreerides end KTM korraldatud üritusele (ehk hakates KTM kliendiks) või avaldades soovi kliendiks saada, annab klient sellega nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks põhimõtetes sätestatud tingimustel.
  2.5. KTM võib isikuandmete töötlemiseks kasutada volitatud töötlejaid (nt ajavõtuteenuse pakkuja). Sellistel juhtudel vastutab KTM, et andmetöötlejaid töötlevad isikuandmeid KTM juhiste järgi ja kooskõlas kohalduva õigusega ning rakendavad nõuetekohaseid turvameetmeid.
   
 3. MIS EESMÄRGIL JA MILLISEID ISIKUANDMEID TÖÖDELDAKSE
  3.1. KTM töötleb isikuandmeid, mis on kliendi kohta teatavaks saanud KTM teenuseid kasutades või isiku registreerimisel KTM kliendiks.
  3.2. KTM töödeldavad isikuandmed on kliendi ees- ja perekonnanimi, isikukood, riik, maakond, sugu, telefoninumber, e-posti aadress, teave teenuste tarbimise ja teenuste osutamisega seotud tegevuste kohta.
  Isikuandmeid töödeldakse järgmistel eesmärkidel:
  • pakkuda klientidele võimalust kasutada KTM teenuseid (spordiüritusel osalemine);
  • täita klientide ees võetud kohustusi teenuste osutamise osas (nt osaluskordade korrektne fikseerimine, tulemuste protokolli loomine ja säilitamine);
  • teavitada kliente olulisest infost teenuse osutamise kohta (nt stardiaegade muutmine, liiklusinfo, ilmastikutingimused vms);
  • mõista klientide ootusi ürituse korralduse osas, hinnata kliendikogemust ja teenuste kvaliteeti (nt tagasiside küsimustik);
  • täita EV õigusaktidest tulenevaid kohustusi.
    
 4. ISIKUANDMETE KASUTAMINE
  4.1. Kogutud isikuandmete abil teavitame klienti e-posti vahendusel uudistest ja kampaaniatest (KTM reklaampakkumised või koostööpartnerite teenused, info ürituse korralduse kohta, ürituse järel tagasiside küsitlused teenuse kvaliteedi parandamise eesmärgil), kui klient on andnud selleks oma nõusoleku.
  4.2. Kliendil on igal ajal õigus keelduda nimetatud pakkumistest või küsitluste saatmisest, teatades sellest KTM e-posti aadressil tartumaraton@tartumaraton.ee või otse uudiskirjal, vajutades „Listist lahkumine“.
  4.3. KTM veebilehel avaldatakse stardiprotokollis kliendi nimi, sünniaasta, elukohajärgne maakond, spordiklubi/firma ja finišiprotokollis avaldatakse nimi, elukohajärgne maakond, vanuseklass, koht vanuseklassis, aeg ja koht. Lisaks avaldatakse tulemused ajalehes Postimees (KTM lepinguline partner), milles ilmub ürituse järel finišiprotokoll kliendi nime, elukohajärgse maakonna ja ajaga. Tartu Maratoni järel edastatakse finišiprotokoll rahvusvahelisele suusamaratonide ühendusele Worldloppet ja rahvusvahelisele suusaorganisatsioonile FIS, kelle veebilehel kajastatakse järgmisi isikuandmeid: nimi, riik, sugu, finišiaeg.
   
 5. TURVALISUS JA ANDMETELE LIGIPÄÄS
  5.1. Isikuandmeid säilitatakse KTM andmebaasides ja serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi territooriumil.
  5.2. KTM rakendab asjakohaseid korralduslikke ja tehnilisi meetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.
  5.3. Juurdepääs isikuandmetele on KTM töötajatel, kes on teadlikud isikuandmete kaitse põhimõtetest ja nende konfidentsiaalsena hoidmise kohustusest ning vastutavad eeltoodud kohustuste rikkumise korral.
  5.4. KTM töötajatel on õigus töödelda kliendi isikuandmeid ainult tööülesannete täitmiseks.
  5.5. Kliendi isikuandmeid ei avaldata kolmandatele osapooltele, välja arvatud juhul kui andmete väljastamise vajalikkus tekib seoses KTM teenuse osutamisega (lepingulised koostööpartnerid nagu nt ajavõtuteenuse pakkuja), kui kohustus tuleneb seadusest või kui selleks annab loa isik, kellele andmed kuuluvad.
   
 6. ISIKUANDMETEGA TUTVUMINE, PARANDAMINE JA VARJAMINE
  6.1. KTM veebilehe iseteeninduskeskkonnas www.tartumaraton.ee saab klient näha oma isikuandmeid ja teha vajadusel parandusi või muudatusi oma kasutajakontol.
  6.2. Registreerides üritusele, saab loobuda nime avalikustamisest stardi- ja finišiprotokollis, märkides nimi varjatuks. Varjatud isikuandmetega klient ei osale punktiarvestustes ja ei kandideeri auhindadele (vanuseklassid, loosiauhinnad, klubide ja firmade arvestus). Samuti ei ole tulemused kasutajakontol nähtavad. KTM andmebaasist isikuandmeid ei kustutata, vaid märgitakse varjatuks. Isikuandmete säilitamine on vajalik andmebaasi korrektsuse huvides.
  6.3. Juhul, kui klient leiab, et tema isikuandmete töötlemine ei ole õigusaktide või isikuandmete kaitse põhimõtete järgi lubatud, on tal õigus nõuda oma isikuandmete töötlemise, avalikustamise ja/või neile juurdepääsu lõpetamist.
  6.4. KTM töötleb isikuandmeid nii kaua, kuni isikuandmete töötlemise eesmärgid on saavutatud või õigusaktidest tulenevad kohustused on täidetud.
   
 7. VAIDLUSTE LAHENDAMINE
  7.1. Kliendil on õigus isikuandmete töötlemisega seonduva küsimuse, taotluse või kaebuse ilmnemise korral pöörduda KTM poole e-posti teel tartumaraton@tartumaraton.ee.
  7.2. Kliendil on õigus pöörduda kaebusega KTM poole, Andmekaitse Inspektsiooni või kohtusse, kui klient leiab, et isikuandmete töötlemisel on rikutud tema õigusi.
   
 8. MUUD TINGIMUSED
  KTM-il on õigus ühepoolselt muuta käesolevaid Isikuandmete töötlemise põhimõtteid, andes sellest teada oma veebilehel www.tartumaraton.ee. Eeldame, et kui asute kasutama veebilehte www.tartumaraton.ee, olete Isikuandmete töötlemise põhimõtetega tutvunud ja nõustunud.